tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
expresion for yeah a happy word
this was the best day ever ompa!!!!
viết bởi brie bee 11 Tháng hai, 2009