tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
newfoundland slang:
1)a current happening, an event taking place (an alternative to 'what up, yo?')
2)a sexual engagement
1)"what's on the go, by's?"
2)"Did you get on the go with her last night?" "no.."
viết bởi the Matt-Ray 19 Tháng bảy, 2005