Top Definition
seriously, for real
that bitch was fine, on the real
viết bởi Cortney fischer 28 Tháng mười, 2003
term used to emphasize seriousness; not joking
I know I hang out with her alot but, on the real, I'm not looking for a long-term relationship
viết bởi Avery A. 09 Tháng hai, 2007
seriously
On the real, we will go tomorrow.
viết bởi kelley k 05 Tháng mười một, 2003
1. confirming that you are telling the truth

2. a phrase that lets someone know that something is legit and honest
ex. 1

Girl: Dude, are you sure that party is gonna be bomb?

Boy: Yea, i heard there's gonna be four kegs, on the real.

ex. 2

Person 1: I heard you boned Rebecca yesterday.

Person 2: (smiling) On the real.
viết bởi so phresh so clean 20 Tháng mười hai, 2008
seriously, for real
she was totally frontin'. on the reals.
viết bởi elizabeth 09 Tháng ba, 2004
u swear sumthing is tru
on the reals yo, that bitch keeps getting on mah nerves
viết bởi XXlEXBaNGXX 29 Tháng hai, 2008
something that is real and truthful
viết bởi E 19 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×