tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
SERIOUSLY. Created by Danny Donjuan in 2010.
Freddy: hey danny. did you hit that?
Danny: yeah
Freddy: ON THE REAL THOUGH CUZ?!
Danny: ON THE REAL THOUGH CUZ!!!!
viết bởi ffrreeddyy 08 Tháng sáu, 2010