tìm từ bất kỳ, như là wyd:

on the road chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?