tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
8.
Something you say to agree with someone.
Jack: That girls body is nice.
Joe: That's on the real.
viết bởi King 10 Tháng hai, 2003