tìm từ bất kỳ, như là kappa:

one group chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?