tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

one in her boot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?