tìm từ bất kỳ, như là trill:

one of those i-dont-wanna-talk-about-it-times chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?