tìm từ bất kỳ, như là thot:

one who is a cumphage chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?