Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

one who poses chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?