tìm từ bất kỳ, như là cunt:

one who runs with the herd or pack chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?