tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

one who runs with the herd or pack chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?