tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A bastard who is not worthy of having two balls.
girl 1: Tom broke up with me!!

girl 2: Oh my God!! He is such a one-balled bastard!!
viết bởi one-balled bastard 05 Tháng tư, 2011