tìm từ bất kỳ, như là rimming:

only bought in emergency situations chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?