tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Objective relationship with internet
Just browsing onthenet.
viết bởi Hercolena Oliver 27 Tháng mười, 2008