tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Short wobbaly fat ass.
Your mama
viết bởi Anonymous 11 Tháng hai, 2003
 
2.
fat little guy who waddles a lot
Lauchlan is one
viết bởi Omar 07 Tháng tư, 2004
 
3.
katie who goes to my sckoo
viết bởi Anonymous 01 Tháng tư, 2003