tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
3.
katie who goes to my sckoo
viết bởi Anonymous 01 Tháng tư, 2003
 
1.
Short wobbaly fat ass.
Your mama
viết bởi Anonymous 11 Tháng hai, 2003
 
2.
fat little guy who waddles a lot
Lauchlan is one
viết bởi Omar 07 Tháng tư, 2004