tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

opponent hits a ping pong ball and knicks the edge of the ball chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?