tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

or "that your granddad had to sweat so you could buy"\ chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?