tìm từ bất kỳ, như là thot:

or "that your granddad had to sweat so you could buy"\ chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?