tìm từ bất kỳ, như là rimming:

or, laugh out loud chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?