tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

ormamental pear tree chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?