tìm từ bất kỳ, như là pussy:

other significant other chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?