tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
ove
An extremely stupid word that no one uses.
loser: I ove you

person: Go fuck yourself
viết bởi joe725 28 Tháng năm, 2007
 
2.
Ove
Better than like
not quite love
i ove you so much elle x x x
viết bởi DYNAMAT 24 Tháng sáu, 2005