tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

over ran chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?