tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
How well something can be overclocked.
I overclocked that CPU to 3.2GHz, it's got wicked overclockability.
viết bởi grubby91 20 Tháng một, 2006
 
2.
How well something can be overclocked.
I overclocked that CPU to 3.2GHz, it's got wicked overclockability.
viết bởi grubby91 16 Tháng một, 2006