tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

ovum chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?