tìm từ bất kỳ, như là thot:

packing some in the rear chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?