tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

painted plywood cutouts chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?