tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the surprising punching of a girls boob while yelling pajunk
manda: hey tina, PAJUNK!!!!!
tina: ow you penis! my boob hurts now!!
viết bởi Meindah 23 Tháng tư, 2006