tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

pali high chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?