Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:

pammy gone hammy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?