tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
1)A half caucasian, half central/native/sanish american, pansy.
2)Just another way of calling somebody a pansy
1)Bobo is a pansito manito
2)David is a pansito manito
viết bởi EbScrooge 06 Tháng một, 2005