tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1. a person or thing that lags; lingerer; loiterer.
2. moving, developing, or responding slowly; sluggish; dilatory; backward.

"Lyzia is a pantleg."
viết bởi wishful 09 Tháng năm, 2008
 
2.
1. a person or thing that lags; lingerer; loiterer.
2. moving, developing, or responding slowly; sluggish; dilatory; backward.
I wish she would hurry up, Lyzia is a pantleg.
viết bởi wishful 10 Tháng năm, 2008