tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

partake in illicate drugs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?