tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
anythin pink...its gotta be like ghetto pink not like fruity
Justin's font is soooo passionally pimpin'
viết bởi jessei 29 Tháng chín, 2003