tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

pathetic excuse for a human being chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?