tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Mixing Tea with Eggnog.
I'm making a PatrickMartin, you want one?
viết bởi Dave Johnston 22 Tháng mười, 2013
 
2.
One who eats the butthole (rim job)
"oh yea he totally patrick martined her"
viết bởi poopdollar 14 Tháng tám, 2011