tìm từ bất kỳ, như là hipster:

peacefull kill bot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?