tìm từ bất kỳ, như là trill:

peanot butter jelly time chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?