tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
bad ass weed that'll give you a gooooooooooood trip. even better with homiez juss chillin. this bud is more crystallized than northern lights. NOT BLUNT SHIT
puff the magic dragon!!!
viết bởi dopey 03 Tháng tư, 2004