tìm từ bất kỳ, như là rimming:

pearl whites. peal facial chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?