tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1.high as hell 2.Gone off that chronic till you can't feel your legs
"Yo, dem heddies got me pearlyzed"
viết bởi Peabody Jenkins 25 Tháng ba, 2005