tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
22.
Joe Bakster's favorite food.
"Hey, Hey! Gimme sum peas!"
viết bởi Anndreeugh 01 Tháng tư, 2005