tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Glass pipe used to smoke crystal meth.
I need my peezo to smoke my meth and get high.
viết bởi Snow_Angels 29 Tháng tư, 2006
 
2.
Its a pipe. Plain and simple. Derived from piece.
"Pass me that peezo bro"
viết bởi sssshhhhhh 23 Tháng một, 2007