tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The bad background music in all porn-o's.
Ted, is that Kenny G. pelevator music turning you on, too?
viết bởi Ted 21 Tháng tư, 2003