tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

penal diabetes chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?