tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A more polite way to call someone a dickhead.
Good sir, I am sorry to say you are in fact a penis noggin.
viết bởi The Great Rando 14 Tháng bảy, 2002