tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:

penis show chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?