tìm từ bất kỳ, như là swag:

people game chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?