tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

people's socialist chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?